Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama Esaslarına İlişkin Tebliğ (II-14.2)’De Değişiklik Yapılması

Sermaye Piyasası Kurulundan: MADDE 1 – 30/12/2013 tarihli ve 28867 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama Esaslarına İlişkin Tebliğ (II-14.2)’in 2 nci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “(3) Konut ve varlık finansmanı fonları, finansal tabloların hazırlanmasında esas alınacak standartlar bakımından 5 inci maddenin birinci ve üçüncü fıkralarıyla, finansal tablo düzenleme yükümlülüğü bakımından 6 ncı maddenin birinci fıkrasıyla, finansal tabloların kamuya açıklanması bakımından 11 inci maddenin birinci ve ikinci fıkrasıyla, finansal tabloların kamuya açıklanma usulü bakımından 12 nci maddenin birinci fıkrasıyla, finansal tabloların kamuya açıklanmasında ek süreler bakımından 14 üncü maddenin birinci fıkrasıyla ve finansal tabloların bağımsız denetimi bakımından 17 nci maddenin birinci fıkrasıyla sınırlı olarak bu Tebliğ hükümlerine tabidir. (4) Yabancı yatırım fonları bu Tebliğ hükümlerine tabi değildir.” MADDE 2 – Aynı Tebliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir. “(1) Fonlar, bu Tebliğde yer verilen esaslara uygun olarak yıllık finansal tablo düzenlemekle yükümlüdürler. Şu kadar ki bir hesap dönemi içerisinde bir kereden fazla katılma payı fiyatı açıklayan gayrimenkul yatırım fonları ve girişim sermayesi yatırım fonları altı aylık ara dönem finansal tablo düzenlemekle de yükümlüdür.” “(4) Konsolide finansal tablo hazırlama yükümlülüğü bulunan girişim sermayesi yatırım fonları ve gayrimenkul yatırım fonları finansal tablo düzenleme dönemlerinde konsolide finansal tabloları ile birlikte konsolide olmayan/bireysel finansal tablolarını da hazırlamakla yükümlüdür.” MADDE 3 – Aynı Tebliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “(1) Bu Tebliğ kapsamında hazırlanan finansal raporların, bağımsız denetim raporuyla birlikte, bağımsız denetim kuruluşunu temsil ve ilzama yetkili kişinin imzasını taşıyan bir yazı ekinde kurucuya ulaşmasından sonra, kurucu tarafından finansal raporların kamuya açıklanmasına ilişkin yönetim kurulu kararına bağlandığı tarihi izleyen altıncı iş günü mesai saati bitimine kadar KAP’ta açıklanması gerekir. Konut ve varlık finansmanı fonlarının yıllık finansal raporları, bağımsız denetim raporuyla birlikte, hesap döneminin bitimini takip eden 60 gün içinde, varlığa veya ipoteğe dayalı menkul kıymetlerin halka arz edilmiş olması halinde KAP’ta ve kurucunun resmi internet sitesinde, halka arz edilmemiş olması halinde ise kurucunun resmi internet sitesinde ilan edilir.” MADDE 4 – Aynı Tebliğin 17 nci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “(1) Fonların yıllık finansal tabloları bağımsız denetime tabidir. Şu kadar ki bir hesap dönemi içinde bir kereden fazla katılma payı fiyatı açıklayan girişim sermayesi yatırım fonları ve gayrimenkul yatırım fonlarının altı aylık ara dönem finansal tabloları ayrıca incelemeye (sınırlı bağımsız denetim) tabidir. Bu Tebliğ uyarınca hazırlanacak finansal tabloların bağımsız denetiminde Kurulun bağımsız denetimle ilgili düzenlemelerine uyulur. (2) Finansal tablo hazırlama yükümlülüğünün bulunduğu dönemler itibarıyla hazırlanacak portföy raporları da finansal tablolarla birlikte bağımsız denetimden/incelemeden geçirilir.” MADDE 5 – Aynı Tebliğin 21 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “MADDE 21 – (1) Finansal raporlara dönem içindeki gelişmeleri açıklayan bilgiler ile gayrimenkul yatırım fonları için gayrimenkul yatırımlarına, girişim sermayesi yatırım fonları için girişim sermayesi yatırımlarına ilişkin olarak Kurulun ilgili düzenlemeleri uyarınca hazırlanmış bulunan değerleme raporları eklenir. Değerleme raporları, bu Tebliğin 17 nci maddesi uyarınca bağımsız denetime tabi değildir. (2) Gayrimenkul yatırım fonları ve girişim sermayesi yatırım fonları tarafından Kurul ücretine esas üçer aylık dönemlerde hesaplanacak fon toplam değerleri dönem sonunu takip eden 10 iş günü içerisinde Kurula bildirilir. (3) Girişim sermayesi fonları ve gayrimenkul yatırım fonları tarafından fiyat raporları ilgili fonların ihraç belgelerinde belirlenen dönemlerde hazırlanır. (4) Girişim sermayesi yatırım fonlarının fiyat raporlarının hazırlanmasında portföydeki varlıkların değeri aşağıdaki esaslara göre tespit edilir: a) Portföye alınan girişim sermayesi yatırımları alış maliyetleri ile kayda geçirilir. Yabancı para cinsinden varlıkların alış maliyeti satın alma günündeki yabancı para cinsinden değerinin TCMB döviz satış kuru ile çarpılması suretiyle bulunur. b) Alış tarihinden başlamak üzere katılma payı fiyatının tespit edildiği fiyat raporunda; i. Portföydeki payları borsada işlem görmeyen girişim şirketlerindeki paylar, girişim şirketi niteliğindeki halka açık anonim ortaklıkların imtiyazlı payları ile kolektif yatırım amacıyla yurt dışında kurulan kuruluşlardaki ve yurt içinde kurulu özel amaçlı şirketlerdeki payların değeri Kurulca uygun görülen kuruluşlara hazırlatılacak değerleme raporları ile tespit ettirilir. Şu kadar ki, bir hesap dönemi içinde bir kereden fazla fiyat açıklanması halinde, yılsonunda hazırlatılacak değerleme raporu tarihine kadar fon kurucusu tarafından belirlenecek periyotlarda söz konusu değerlerin değerleme raporlarını hazırlayan kuruluşlar tarafından gözden geçirilerek fiyat raporlarında kullanılması yeterlidir. ii. Girişim şirketi niteliğindeki halka açık anonim ortaklıkların borsada işlem görmeyen payları değerleme gününde, borsada işlem gören paylar için borsada oluşan en son seans ağırlıklı ortalama fiyatlarla değerlenir. Şu kadar ki, kapanış seansı uygulaması bulunan piyasalarda işlem gören payların değerlemesinde kapanış seansında oluşan fiyatlar, kapanış seansında fiyatın oluşmaması durumunda ise borsada oluşan en son seans ağırlıklı ortalama fiyatlar kullanılır. Değerleme gününde borsada alım satıma konu olmayan paylar için son işlem tarihindeki borsa fiyatı kullanılır. Girişim şirketleri tarafından ihraç edilmiş borsada işlem görmeyen borçlanma araçları KGK tarafından yayımlanan TMS/TFRS hükümleri çerçevesinde değerlenir. iii. Girişim sermayesi yatırım ortaklıkları tarafından ihraç edilen sermaye piyasası araçlarından borsada işlem görmeyenler KGK tarafından yayımlanan TMS/TFRS hükümleri çerçevesinde değerlenir. c) Bu fonların portföyünde yer alan ve yukarıda belirtilenlerin dışındaki para ve sermaye piyasası araçları ile diğer varlık ve yükümlülükleri bu Tebliğin 9 uncu maddesi çerçevesinde değerlenir. (5) Gayrimenkul yatırım fonlarının fiyat raporlarının hazırlanmasında portföydeki varlıkların değeri aşağıdaki esaslara göre tespit edilir: a) Portföye alınan gayrimenkul yatırımları alış maliyeti ile kayda geçirilir. Yabancı para cinsinden varlıkların alış maliyeti satın alma günündeki yabancı para cinsinden değerinin TCMB döviz satış kuru ile çarpılması suretiyle bulunur. Şu kadar ki gayrimenkullerin, gayrimenkule dayalı haklar ile tabi oldukları mevzuat hükümlerine göre hazırlanan finansal tablolarında yer alan aktif toplamının devamlı olarak en az %75’i gayrimenkul yatırımlarından oluşan ve payları borsada işlem görmeyen anonim ortaklıkların paylarının ve bu anonim ortaklıkların imtiyazlı paylarının portföye alımından önce değerlerinin gayrimenkul değerleme kuruluşlarına ve/veya Kurulca uygun görülen kuruluşlara hazırlatılacak bir değerleme raporu ile tespit ettirilmesi zorunludur. b) Alış tarihinden başlamak üzere katılma payı fiyatının tespit edildiği fiyat raporunda; i. Portföydeki gayrimenkullerin ve gayrimenkule dayalı hakların değeri gayrimenkul değerleme kuruluşlarına hazırlatılacak değerleme raporları ile tespit ettirilir. Şu kadar ki bir hesap dönemi içinde bir kereden fazla fiyat açıklanması halinde, yılsonunda hazırlanacak değerleme raporu tarihine kadar fon kurucusu tarafından belirlenecek periyotlarda söz konusu değerin değerleme raporunu hazırlayan gayrimenkul değerleme kuruluşu tarafından gözden geçirilerek fiyat raporlarında kullanılması yeterlidir. ii. Portföyde yer alan ve tabi oldukları mevzuat hükümlerine göre hazırlanan finansal tablolarında yer alan aktif toplamının devamlı olarak en az %75’i gayrimenkul yatırımlarından oluşan anonim ortaklıklardan; I) Payları borsada işlem görmeyenlerin paylarının değeri ile söz konusu anonim ortaklıkların imtiyazlı paylarının değeri, Kurulca uygun görülen kuruluşlara hazırlatılacak değerleme raporları ile tespit ettirilir. Şu kadar ki bir hesap dönemi içinde bir kereden fazla fiyat açıklanması halinde, yılsonunda hazırlatılacak değerleme raporu tarihine kadar fon kurucusu tarafından belirlenecek periyotlarda söz konusu değerin değerleme raporunu hazırlayan kuruluş tarafından gözden geçirilerek fiyat raporlarında kullanılması yeterlidir. II) Halka açık nitelikte olanların borsada işlem görmeyen payları değerleme gününde borsada işlem gören paylar için borsada oluşan en son seans ağırlıklı ortalama fiyatlarla değerlenir. Şu kadar ki, kapanış seansı uygulaması bulunan piyasalarda işlem gören payların değerlemesinde kapanış seansında oluşan fiyatlar, kapanış seansında fiyatın oluşmaması durumunda ise borsada oluşan en son seans ağırlıklı ortalama fiyatlar kullanılır. Değerleme gününde borsada alım satıma konu olmayan paylar için son işlem tarihindeki borsa fiyatı kullanılır. iii. Gayrimenkul yatırım ortaklıkları tarafından ihraç edilen sermaye piyasası araçlarından borsada işlem görmeyenler KGK tarafından yayımlanan TMS/TFRS hükümleri çerçevesinde değerlenir. c) Bu fonların portföyünde yer alan ve yukarıda belirtilenlerin dışındaki para ve sermaye piyasası araçları ile diğer varlık ve yükümlülükleri bu Tebliğin 9 uncu maddesi çerçevesinde değerlenir. (6) Gayrimenkul yatırım fonlarının ve girişim sermayesi yatırım fonlarının paylarının alım satımına esas teşkil eden işlem fiyatı fiyat raporunda tespit edilen fiyattır. (7) Gayrimenkul yatırım fonları ve girişim sermayesi yatırım fonları Tebliğin 11 inci, 12 nci ve 13 üncü maddelerinde düzenlenen finansal raporları kamuya açıklama, ilan ve bildirim yükümlülüklerinden muaftır. (8) Gayrimenkul yatırım fonlarına ve girişim sermayesi yatırım fonlarına ilişkin yıllık finansal raporlar hesap döneminin bitimini takip eden 60 gün içinde bağımsız denetim raporuyla birlikte; altı aylık ara dönem finansal raporlar ise incelemeye tabi olması halinde ara dönemin bitimini takip eden 30 gün içinde inceleme raporuyla birlikte Kurula gönderilir. Söz konusu raporlar ayrıca, bu fıkra uyarınca Kurula yapılacak bildirimi müteakip 10 işgünü içerisinde katılma payı sahiplerine en uygun haberleşme vasıtasıyla iletilir. (9) Bağımsız denetimden/incelemeden geçirilmiş fiyat raporlarında tespit edilen toplam değer ile 3/1/2014 tarihli ve 28871 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gayrimenkul Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-52.3) ve 2/1/2014 tarihli ve 28870 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Girişim Sermayesi Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-52.4) çerçevesinde Kurul ücretine esas olan ve ilgili dönemin bitimini takip eden on işgünü içerisinde hesaplanan bağımsız denetimden/incelemeden geçmemiş toplam değer arasında fark olması halinde, söz konusu fark dikkate alınarak hesaplanacak Kurul ücreti yasal faizi ile birlikte, bağımsız denetimden/incelemeden geçmiş fiyat raporlarının Kurula bildirimini izleyen 5 işgünü içerisinde, kurucu tarafından Kurul Hesabına yatırılarak ilgili dekontların ve hesaplama tablosunun bir örneği Kurula iletilir.” MADDE 6 – Aynı Tebliğin geçici 1 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır. MADDE 7 – Aynı Tebliğin Ek/1 ve Ek/3’ü ekteki şekilde değiştirilmiştir. MADDE 8 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 9 – Bu Tebliğ hükümlerini Sermaye Piyasası Kurulu yürütür. Ekleri İçin Tıklayınız

0 yorum

Son Paylaşımlar

Hepsini Gör

Covid-19 salgınının ekonomik etkilerini azaltmak için getirilen 3 aylık işten çıkarma yasağı, Cumhurbaşkanı kararı ile 2 ay daha uzatıldı. Resmi Gazete’de yer alan Cumhurbaşkanı kararına göre; 4857 sa